Mini logo TSC 2

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1. Bescheiden: de offertes, overeenkomsten, ontwerpen, aantekening en rapporten die gemaakt zijn door The Sales Community.
2. Overeenkomst: de verbintenis die The Sales Community en de wederpartij aangaan en die ontstaat door middel van een aanbod van The Sales Community dat wordt geaccepteerd door de wederpartij.
3. The Sales Community: het bedrijf dat klanten of leads genereert voor de wederpartij waarbij producten en/of diensten aan de wederpartij worden verkocht. Gevestigd aan de Nieuweweg 10, 9711 TD te Groningen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 75596709
4. Opdrachtgever: de partij die zich aan The Sales Community verbindt middels een overeenkomst waarbij producten en/of diensten door de wederpartij gekocht worden bij The Sales Community.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. Door akkoord te gaan met de aanbieding, offerte, overeenkomst en/of werkzaamheden van Opdrachtnemer aanvaardt Opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd de algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen of aan te vullen. Mededeling van de wijziging(en) of aanvulling(en) wordt schriftelijk gedaan aan Opdrachtgever.
4. Indien een aanbieding is gedaan, een offerte is gemaakt, een overeenkomst is gesloten of werkzaamheden zijn verricht voor het wijzigen of aanvullen van de voorwaarden, dan gelden de oorspronkelijke voorwaarden die partijen zijn overeengekomen.
5. Indien een beding van de algemene voorwaarden nietig is, vernietigd is of ongeldig blijft te zijn, blijven alle overige bedingen in de algemene voorwaarden van kracht.
6. Bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien partijen dit schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 3 – Offertes en weigering opdrachten
1. De offertes van The Sales Community zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 15 dagen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Indien er binnen de termijn van 15 dagen geen akkoord is bereikt met de wederpartij, vervalt de offerte en kunnen hier geen rechten meer aan ontleend worden.
3. Algemene-, leverings-, en/of inkoopvoorwaarden van de wederpartij worden door The Sales Community uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk is bevestigd dat The Sales Community met deze voorwaarden akkoord gaat.
4. The Sales Community is gerechtigd om een opdracht te weigeren zonder een opgave van reden(en).
5. De offerte van The Sales Community bevat in ieder geval de omschrijving van de opdracht / dienst, prijs en looptijd en/of levertijd.
6. De prijzen in de bescheiden van The Sales Community zijn weergegeven in Euro’s en zijn inclusief BTW.

Artikel 4 – Overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij het gedane aanbod, door middel van een offerte, van The Sales Community accepteert en de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend.
2. Voorafgaand aan de definitieve overeenkomst vindt er een pilot plaats van twee weken, die ingaat op het moment dat de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door beide partijen.
3. Na de pilotfase komen de partijen definitieve voorwaarden overeen waarbij de samenwerking zal worden voortgezet en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal worden ondertekend.
4. Tenzij anders overeengekomen heeft de overeenkomst een geldigheidsduur voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan worden opgezegd door een der partijen indien dit schriftelijk gebeurt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
5. Bij een overeenkomst van bepaalde tijd geldt een opzegtermijn van uiterlijk drie maanden, voor het einde van de overeenkomst. Opzegging geschiedt schriftelijk.
6. Wordt de overeenkomst voor bepaalde tijd niet opgezegd voor het verstrijken van de einddatum, dan wordt deze stilzwijgend verlengd.

Artikel 5 – Het wijzigen van de overeenkomst
1. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst een situatie voordoet waardoor de overeenkomst gewijzigd en/of aangevuld moet worden ter correcte nakoming, stelt The Sales Community de wederpartij hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
2. Middels onderling overleg wordt in het geval dat zich aandient in het voorgaande lid de overeenkomst schriftelijk gewijzigd en/of aangevuld.
3. Indien de wijziging en/of aanvulling invloed heeft op de termijn waarbinnen de uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt, dan meldt The Sales Community dit bij het onderlinge overleg als genoemd in het voorgaande lid.
4. Met het aangaan van de gewijzigde en/of aangevulde overeenkomst aanvaardt de wederpartij dat de termijn opgeschoven kan worden.
5. Indien aan het wijzigen en/of aanvullen van de overeenkomst extra kosten zijn verbonden, dan worden deze in rekening gebracht bij de wederpartij. Deze factuur wordt gezien als een afzonderlijke factuur en ook op deze wijze door The Sales Community gefactureerd.

Artikel 6 – Meerwerk
1. Indien de offerte een schatting bedraagt van de uit te voeren werkzaamheden en het blijkt dat er sprake is van meerwerk, dan is The Sales Community gerechtigd om meerwerk in rekening te brengen bij de wederpartij.
2. Indien de wederpartij zich niet kan vinden in het meerwerk, dan is hij gerechtigd het deel van de overeenkomst dat nog nagekomen moet worden te ontbinden.

Artikel 7 – Het uitvoeren van de overeenkomst
1. De termijnen die zijn overeengekomen voor het leveren van een product en/of dienst en/of het verrichten van werkzaamheden door The Sales Community zijn nimmer fatale termijnen.
2. Indien de offerte een geschatte uitvoeringstermijn omvat en het blijkt dat de geschatte termijn niet realistisch is, dan doet The Sales Community hier zo snel mogelijk mededeling van aan de wederpartij. Een nieuwe termijn wordt dan in onderling overleg vastgesteld en de
overeenkomst wordt daarop aangepast.
3. Mocht The Sales Community de overeengekomen termijn, die niet geschat is, overschrijden, dan brengt de wederpartij The Sales Community zo snel mogelijk op de hoogte hiervan middels een schriftelijke ingebrekestelling.
4. De ingebrekestelling genoemd in lid 3 van dit artikel bevat een gespecificeerde omschrijving van de tekortkoming in de nakoming en een redelijke termijn voor The Sales Community om alsnog na te komen.
5. Indien The Sales Community in verzuim is, schort dit (betalings)verplichtingen van de wederpartij niet op.
6. The Sales Community is gerechtigd voor het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van producten en/of diensten derden in te schakelen. Bij de inschakeling van derden zijn de artikelen 404, 407 lid 2 en 409 van Boek 7 van Burgerlijk Wetboek uitgesloten.
7. De wederpartij kan een contactpersoon of andere personen aanwijzen die namens de wederpartij optreedt. Dit wordt uitdrukkelijk in de overeenkomst opgenomen. Indien dit niet in de overeenkomst is opgenomen, hoeft The Sales Community geen acht te slaan op
correspondentie of instructies van deze contactpersoon of andere personen.
8. Indien de wederpartij niet tijdig benodigde informatie aan The Sales Community levert en daardoor de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden, dan is dit nimmer toe te rekenen aan The Sales Community. In dit geval is The Sales Community bevoegd de overeenkomst op te schorten totdat zij de benodigde informatie van de wederpartij ontvangen heeft.
9. The Sales Community bepaalt in overleg met de wederpartij de plaats voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
10. Beide partijen doen hun best om de werkzaamheden die bij de functie horen zo goed mogelijk te verrichten en zullen elkaars belangen zoveel mogelijk behartigen.
11. Ten aanzien van het uitvoeren van de overeenkomst is het voor beide partijen verboden om handelingen te verrichten die de reputatie van de andere partij kan schaden.

Artikel 8 – Ontbinding en opschorting van de overeenkomst
1. Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd worden, tenzij schriftelijk door een der partijen is opgezegd, verlengd met de periode van één maand.
2. Overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd, eindigen van rechtswege.
3. Indien een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, worden de bepaalde tijd en periode voor uitvoering opgenomen in de overeenkomst.
4. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd, voor het verstrijken van de periode, opgezegd wordt, wordt dit gedaan met inachtneming van opzegtermijn van twee maanden.
5. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd, wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen.
6. Opzegging van de overeenkomst geschiedt altijd schriftelijk.
7. Indien de wederpartij komt te overlijden, wordt de overeenkomst ontbonden.


Artikel 9 – Intellectueel eigendom van The Sales Community
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op offertes, overeenkomsten, ontwerpen, aantekeningen en rapporten gemaakt door The Sales Community behoren uitsluitend tot The Sales Community.
2. De offertes, overeenkomsten, ontwerpen, aantekening en rapporten die de wederpartij van The Sales Community ontvangt, zijn uitsluitend bestemd voor de wederpartij. De wederpartij maakt deze bescheiden niet openbaar, verspreidt deze niet, verkoopt of verhandelt deze niet, wijzigt deze niet, verwijdert deze niet en kopieert deze niet.
3. The Sales Community is op enig moment gerechtigd de bescheiden waar intellectueel eigendomsrechten op rusten, en die in het bezit zijn van de wederpartij, op te vragen bij de wederpartij.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
1. Totdat alle vorderingen die The Sales Community heeft op de koper, alsmede rente en (incasso)kosten door de wederpartij volledig zijn voldaan, blijven alle geleverde goederen eigendom van The Sales Community.
2. Totdat de wederpartij eigenaar is geworden van de geleverde goederen is hij niet bevoegd om de goederen te verhandelen, te verkopen, te vervreemden of de leveren aan anderen. Tevens is het niet toegestaan om voor de eigendomsoverdracht de geleverde goederen te verpanden of derden enig ander recht op de goederen te laten vestigen.
3. Op het moment dat de goederen zijn afgeleverd zijn aan de wederpartij en op de goederen nog eigendomsvoorbehoud berust, is de wederpartij verplicht om verantwoordelijk en zorgvuldig met de goederen om te gaan.
4. Indien de wederpartij de facturen niet binnen de betalingstermijn voldoet, hij in financiële moeilijkheden dreigt te verkeren of verkeert, is The Sales Community gerechtigd haar afgeleverde goederen terug te nemen. De wederpartij verleent hiertoe de mogelijkheid, vrije toegang en de mogelijkheid tot inspectie van de goederen door The Sales Community.

Artikel 11 – Geheimhouding
1. Voor beide partijen geldt een geheimhoudingsplicht ten aanzien van informatie en bescheiden in het kader van de overeenkomst.
2. Informatie en bescheiden zijn in ieder geval vertrouwelijk als dit door de andere partij kenbaar is gemaakt of als dit logischerwijs blijkt uit de aard van de informatie en/of de bescheiden.
3. Ingeval van openbaring van vertrouwelijke informatie vanwege een wettelijk bevel, een overheidsverplichting of enig andere wettelijke verplichting, dan informeren partijen elkaar over de openbaring van de informatie.
4. Te allen tijde vindt openbaarmaking, zoals genoemd in het vorige lid, plaats in onderling overleg tussen partijen.
5. Indien de wederpartij in strijd met voorgaande leden informatie en/of bescheiden openbaar maakt, betaalt zij een boete van €1000,00 aan The Sales Community in combinatie met een schadevergoeding.
6. Bij openbaarmaking, zoals genoemd in het voorgaande lid, heeft The Sales Community de mogelijkheid om juridische stappen tegen de wederpartij te ondernemen.

Artikel 12 – Betaling
1. The Sales Community factureert wekelijks op maandag.
2. De wederpartij dient de factuur binnen een betalingstermijn van 7 dagen te voldoen volgens de aanwijzingen van The Sales Community.
3. Van de betalingstermijn in het voorgaande lid kan uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken.
4. De wederpartij heeft maximaal één openstaande factuur bij The Sales Community.
5. Indien de betalingstermijn verstreken is en de factuur door de wederpartij niet voldaan is, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.
6. Alle kosten die gemaakt worden door The Sales Community ter uitvoering van de overeenkomst worden in rekening gebracht bij de wederpartij.
7. Indien de wederpartij de factuur niet tijdig voldoet, is zij verplicht tot het betalen van (wettelijke) rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten die The Sales Community maakt om ervoor te zorgen dat de wederpartij alsnog haar deel van de overeenkomst nakomt.
8. Indien de wederpartij failliet wordt verklaart, daartoe een aanvraag doet, surseance van betaling aanvraagt, deze verleend heeft gekregen of er beslag is gelegd op (een deel van) haar vermogensbestanddelen, dan is de vordering direct opeisbaar.
9. Indien de wederpartij niet aan haar betalingsverplichting voldoet, dan is The Sales Community gerechtigd om het gedeelte van de overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd, op te schorten. Bij deze opschorting is The Sales Community gerechtigd een schadevergoeding van de wederpartij te vorderen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1. Schadevergoedingen die voortvloeien uit aansprakelijkheid worden alleen door The Sales Community aanvaardt voor zover dat uit dit artikel blijkt.
2. De vergoeding van directe schade van de wederpartij op grond van aansprakelijkheid is beperkt tot de hoofdsom in de overeenkomst, exclusief BTW. De totale vergoeding van schade bedraagt in ieder geval niet meer dan de som die de verzekering van The Sales Community uitbetaalt of een maximaal bedrag van €500,00.
3. Schade ontstaan op grond van indirecte schade zoals bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens, gevolgschade of gederfde winst is uitgesloten.
4. Geen aanspraak op schade kan worden gedaan indien de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of roekeloosheid van de wederpartij.
5. Indien de wederpartij van mening is dat The Sales Community aansprakelijk is voor een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, stelt zij The Sales Community schriftelijk in gebreke. De ingebrekestelling bevat een gespecificeerde beschrijving van een tekortkoming in de nakoming en een redelijke termijn waarbinnen The Sales Community alsnog kan nakomen.
6. De voorwaarde voor het ontstaan op enig recht op schadevergoeding is dat de wederpartij de schade binnen redelijk termijn aan The Sales Community meldt.
7. The Sales Community is in ieder geval gevrijwaard van schade als gevolg van een gebrekkig product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit zaken, materialen of resultaten die The Sales Community aan de wederpartij verstrekt heeft.

Artikel 14 – Overmacht
1. Indien een overmachtsituatie ontstaat die niet gewijd kan worden aan schuld, grove opzet of roekeloosheid van The Community Sale, dan is The Sale Community niet verplicht tot vergoeding van de ontstane schade.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: mobilisatie, oorlog, belemmeringen in verkeer en transport, staking, arbeidsongeschiktheid en ziekte, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen en beperking van in- en uitvoerrechten.
3. Indien The Sales Community wordt beperkt in het uitvoeren van de overeenkomst door haar eigen leveranciers, dan wordt de overeenkomst opgeschort of ontbonden zonder dat er voor The Sales Community een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 15 – Het wijzigen van de algemene voorwaarden
1. The Sales Community is gerechtigd om haar algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen.
2. De wijzigingen gelden tevens ten aanzien van overeenkomsten die reeds gesloten zijn, waarbij een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging in acht wordt genomen.
3. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 16 – Reclame
1. Indien er gebreken geconstateerd worden door de wederpartij, dan dient zij dit uiterlijk 30 dagen na waarneming, aangetekend te reclameren bij The Sales Community.
2. Indien de reclame niet binnen de termijn van 30 dagen wordt ingediend, vervalt elke aansprakelijkheid van The Sales Community t.a.v. het gebrek.
3. Voor credits geldt een andere regeling, deze mogen maximaal 7 dagen oud zijn. Hiermee wordt bedoeld: foutieve leads dienen binnen 7 dagen na verstuurdatum te worden gereclameerd bij The Sales Community. De credits worden in dit geval verrekend met de nieuwe factuur.
4. The Sales Community biedt de wederpartij het alleenrecht op de gelopen leads. Leads zijn dus exclusief bedoeld voor de wederpartij.
5. Indien The Sales Community de reclame gegrond acht, dan treedt zij in overleg met de wederpartij om de diensten of producten te vervangen of vergoeden.
6. De maximale vergoeding die de wederpartij kan ontvangen, als bedoeld in het voorgaande lid, staat gelijk aan de hoofdsom in de overeenkomst.
7. Indien de wederpartij gebruik maakt van haar recht van reclame, worden haar (betalings)verplichtingen niet opgeschort.

Artikel 17 – Slotbepalingen
1. Op alle bescheiden en overeenkomsten van The Sales Community is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. The Sales Community stuurt bij geschillen altijd aan op onderling overleg dat voor een oplossing moet zorgen. Indien blijkt dat dit niet mogelijk is, dan wordt het geschil voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Mini logo TSC 2

© 2019 The Sales Community. – Created by Webexos